In de bouw worden veel branche specifieke termen en afkortingen gebruikt. Op deze pagina geven we uitleg over de betekenis van de meest voorkomende termen. Wanneer u aanvullende vragen hebt schroom dan niet om contact op te nemen!

De welstandscommissie is in Nederland een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie. Sinds enkele jaren wordt dit de CRK genoemd. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst, van tevoren als pré advies of na het indienen van een omgevingsvergunning, of het bouwplan aan de redelijke eisen van welstand voldoet. De eisen waaraan een bouwplan moet voldoen staan in de welstandsnota. 

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In deze offertes staat onder meer vermeld welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt.

Een gemeente kan als aanvulling op een bestemmingsplan of een welstandsnota een beeldkwaliteitsplan opstellen. Dit plan bestaat uit een samenhangend pakket van aanbevelingen en/of richtlijnen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in een bepaald gebied. Het beeldkwaliteitsplan is vooral een communicatiemiddel in de planvorming.

Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

Meer informatie: Wikipedia

De locaties waarbij meerdere gebouwdelen, constructies en materialen bij elkaar komen, noemen we bouwkundige knooppunten. Deze bouwknopen moeten zowel constructief als esthetisch uitgewerkt worden, zodat er een fraaie, sterke en waterdichte verbinding ontstaat. Aandachtspunten bij het oplossen van bouwkundige knooppunten zijn de eigenschappen van de verschillende materialen en een goede afdracht van de draagkracht. Bouwkundige knooppunten worden vaak uitgewerkt in detailtekeningen (schaal 1:5 of 1:10).

In de bouw creëert/ontwerpt de architect een bouwwerk waarbij de indeling van een gegeven ruimte en het aanzien van het gebouw bepaald worden. Vervolgens wordt de constructeur ingeschakeld om de draagconstructie, bestaande uit kolommen, balken, vloeren en wanden te ontwerpen en door te rekenen. De constructeur kiest voldoende sterke materialen (beton, staal, hout en metselwerk) voor de draagconstructie. Uiteraard spelen hierbij ook esthetische overwegingen een rol.

Een definitief ontwerp is een uitwerking van het voorlopig ontwerp. Met het definitief ontwerp wordt meer gekeken naar bouwkundige knopen en naar de mogelijke realisatie van het project. De tekening die op het definitieve ontwerp volgt, is de bestektekening waarop het project bouwkundig is uitgewerkt.

De elementen begrotingis een veelgebruikte methode om in een vroeg stadium een kostprijs te bepalen. Deze begroting is gebaseerd op de hoeveelheden van onderdelen waaraan een kostprijs wordt gehangen. Dit geldt bijvoorbeeld bij de bepaling van kosten voor metselwerk. Dit op basis van een aantal vierkante meters metselwerk in een gebouw met de bijbehorende basisprijs voor arbeid, materiaal en voorzieningen. Een meer gedetailleerde manier van begroten is de open begroting.

 

De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver met het laagste bod die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of de gunningscriteria krijgt de opdracht gegund. Een gunning is in principe gelijk aan een opdrachtbevestiging.

Na de gunning volgt de contractvorming, een fase waarin de laatste wijzigingen worden doorgevoerd. Daarna kan de overeenkomst worden getekend. 

 

Een installateur is een monteur zoals een elektricien, een loodgieter, een CV-monteur, HVAC-monteur of een installatiebedrijf (installatietechnisch aannemer). De installateur zorgt voor het inrichten en in stand houden van technische installaties in onder meer gebouwen.

De omgevingsvergunning is een vergunning die in Nederland op 1 oktober 2010 werd ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Dit waren onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

Een open begroting is een uitgewerkte offerte waarin gedetailleerd per bouwonderdeel of activiteit staat aangegeven wat de kosten zijn. Tevens staat hier vaak bij aangegeven hoeveel eenheden materiaal (strekkende, vierkante- of kubieke meters) of manuren zijn gerekend die het uiteindelijke offertebedrag bepalen. Een open begroting is de meest gedetailleerde manier van begroten en levert de mogelijkheid om begrotingen van verschillende aannemers per onderdeel te vergelijken.

Zie ook: Elementen begroting

Veel opdrachten voert Hasselaar Architecten uit in opdracht van particuliere opdrachtgevers. Bij de projectgegevens geven wij dat aan en derhalve geven we dan niet de NAW gegevens. Dit is in verband met de vaak gewenste privacy van de bewoners.

Een programma van eisen of PvE is een document in de ontwerpfase. Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijk ontwerp. De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De "eisen" zijn de criteria waaraan voldaan moet worden, de "wensen" zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt.

Naast het gedetailleerd uitgewerkte bestek is het ook mogelijk de bouwkundige tekeningen aan te vullen met een technische omschrijving. Een technische omschrijving is minder gedetailleerd dan een bestek en wordt veelvuldig gebruikt bij verbouwingen. Met een Technische Omschrijving weten aannemers beter welke kwaliteit ze van een constructie of product moeten leveren. Tevens zorgt het bestek of een technische omschrijving in een aanbesteding voor vergelijkbare offertes.

Sinds 2010 is de regelgeving omtrent vergunningsvrij bouwen flink versoepeld. Hierdoor is er voor heel veel bouwkundige ingrepen geen omgevingsvergunning meer nodig. Gezien de vele mogelijkheden is het raadzaam een architect te benaderen.

Meer informatie? Rijksoverheid.nl of vergunningsvrij bouwen

Het voorlopig ontwerp is een eerste studie naar de mogelijkheden. In deze fase wordt onderzocht of het programma van eisen haalbaar is binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie. Meer informatie over het voorlopig ontwerp staat beschreven in het stappenplan.

Vrije kavels zijn percelen of stukken bouwgrond die door de overheid beschikbaar worden gesteld om een nieuwbouwwoning op te bouwen. Enkele projecten met vrije kavels vindt u hier:

In de welstandsnota zijn de beleidsregels vastgelegd met daarin de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de welstands-beoordeling van de bouwplannen. Met de normen draagt de Gemeente zorg dat de ruimtelijke kwaliteit hetzelfde blijft. De normen van welstand van een gebouw gaan over bijvoorbeeld: de plaatsing, de vorm, de verhoudingen (maatvoering), het materiaalgebruik, de kleur. Ieder gebied heeft zijn eigen welstandseisen. Het is mogelijk dat een gemeente welstandsvrije gebieden aanwijst waarin geen welstandsbeleid wordt gevoerd of een welstandsvrij beleid voert. De gemeente laat hier de architectonische kwaliteit vrij.

De belangrijkste tekeningen voor de uitvoering zijn de werktekeningen. Hierop is het bouwkundig ontwerp technisch uitgewerkt met informatie die nodig is voor een juiste uitvoering op de bouwplaats. Het betreft dan dus minder esthetische informatie maar vooral technische informatie. Vaak worden werktekeningen door de architect uitgewerkt nadat intensief overleg met een de aannemer is geweest.